Thông tin liên hệ

Tầng 8 Tòa nhà C1T, Số 144 Xuân Thủy
Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ giờ hành chính.

Chức năng và nhiệm vụ!

Viện Trần Nhân Tông là tổ chức khoa học và đào tạo đặc thù, đặc biệt, việc quyết định thành lập Viện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước tới văn hóa truyền thống dân tộc và tầm nhìn của các nhà lãnh đạo đối với văn hóa tư tưởng, tôn giáo truyền thống.

Chức năng

Nghiên cứu các di sản, giá trị văn hóa và sự nghiệp của Trần Nhân Tông, giá trị văn hóa, tư tưởng thời nhà Trần, Phật học và các vấn đề văn hóa truyền thống liên quan.

Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về các chuyên ngành,lĩnh vực có liên quan theo quy định hiện hành.

Tư vấn chính sách về phát triển, bảo tồn và phát huy di sản, giá trị văn hóa Trần Nhân Tông và văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu toàn diện, sâu sắc các di sản, giá trị văn hóa và sự nghiệp của Trần Nhân Tông; văn hóa, tư tưởng, đời sống chính trị, kinh tế – xã hội Việt Nam thời nhà Trần và tư tưởng, Phật học và văn hóa truyền thống Việt Nam.

Nghiên cứu phương án bảo tồn và phát huy những giá trị tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng đời sống tinh thần và hệ giá trị mới cho người Việt Nam.

Phát triển hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo về Trần Nhân Tông, văn hóa truyền thống Việt Nam; hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo các ngành, chuyên ngành có liên quan ở ĐHQGHN và các đơn vị khác.

2. Đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Phật học và một số chuyên ngành khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN để giảng dạy các tri thức có liên quan tới triết học Phật giáo, Thiền Trúc Lâm, văn hóa truyền thống dân tộc.

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, phổ biến kiến thức về văn hóa truyền thống, về tư tưởng Trần Nhân Tông, về triết học Phật giáo.

3. Tư vấn chính sách

Tư vấn hoạch định chính sách về nghiên cứu, khai thác, phát triển và quảng bá di sản văn hóa của Trần Nhân Tông, truyền thống văn hóa dân tộc.

Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN trong xây dựng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đào tạo trong các lĩnh vực có liên quan đến Trần Nhân Tông, tư tưởng và văn hóa Phật giáo Việt Nam thời nhà Trần, tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam, tôn giáo (đặc biệt là Phật giáo) trong xã hội đương đại.

Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động Nghiên cứu Khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách

Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN trong xây dựng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đào tạo trong các lĩnh vực có liên quan đến Trần Nhân Tông, tư tưởng và văn hóa Phật giáo Việt Nam thời nhà Trần, tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam, tôn giáo (đặc biệt là Phật giáo) trong xã hội đương đại.

Chia sẻ: